สถิติบริการข้อมูลจากวันที่


ถึงวันที่


   


ลำดับ บริการ จำนวนข้อมูลที่ขอรับบริการ (รายการ) จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย)
1 แผนที่กลุ่มชุดดิน & แผนที่การใช้ที่ดิน 19132 5616
2 ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) 50231 5968
3 ข้อมูลชุดดิน (Soil Series) 19384 5816
รวมทั้งหมด 88747 17400

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน

 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 โทร. 02-9412771

 cit_6@ldd.go.th