สถิติบริการข้อมูลจากวันที่


ถึงวันที่


   


ลำดับ บริการ จำนวนข้อมูลที่ขอรับบริการ (รายการ) จำนวนผู้ขอรับบริการ (ราย)
1 แผนที่กลุ่มชุดดิน & แผนที่การใช้ที่ดิน 8363 2776
2 ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) 25821 3059
3 ข้อมูลชุดดิน (Soil Series) 10579 2940
รวมทั้งหมด 44763 8775

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน

 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 โทร. 02-9412771

 cit_6@ldd.go.th